Lausunto - ITRE_AD(2013)496562Lausunto
ITRE_AD(2013)496562

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Valmistelija: Seán Kelly

26.2.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: