Yttrande - ITRE_AD(2013)496562Yttrande
ITRE_AD(2013)496562

YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning).
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Föredragande (av yttrande): Seán Kelly

26.2.2013

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: