Становище - ITRE_AD(2014)522868Становище
ITRE_AD(2014)522868

СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Докладчик по становище: Марита Улвског

20.1.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: