Arvamus - ITRE_AD(2014)522868Arvamus
ITRE_AD(2014)522868

ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Arvamuse koostaja: Marita Ulvskog

20.1.2014

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: