Atzinums - ITRE_AD(2014)522868Atzinums
ITRE_AD(2014)522868

ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Atzinumu sagatavoja: Marita Ulvskog

20.1.2014

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: