Advies - ITRE_AD(2014)522868Advies
ITRE_AD(2014)522868

ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Rapporteur voor advies: Marita Ulvskog

20.1.2014

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: