OPINIA
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marita Ulvskog

20.1.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: