Stanovisko - ITRE_AD(2014)522868Stanovisko
ITRE_AD(2014)522868

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marita Ulvskog

20.1.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: