Stanovisko - ITRE_AD(2020)654115Stanovisko
ITRE_AD(2020)654115

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti
(COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Robert Hajšel

2.9.2020

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: