Udtalelse - ITRE_AD(2021)692744Udtalelse
ITRE_AD(2021)692744

  UDTALELSE
  fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om batterier og udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 2006/66/EF og om ændring af forordning (EU) 2019/1020
  (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
  Ordfører for udtalelse: Patrizia Toia

  29.9.2021

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: