Γνωμοδότηση - ITRE_AD(2021)692744Γνωμοδότηση
ITRE_AD(2021)692744

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
  της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020
  (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
  Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Patrizia Toia

  29.9.2021

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: