Advies - ITRE_AD(2021)692744Advies
ITRE_AD(2021)692744

  ADVIES
  van de Commissie industrie, onderzoek en energie
  aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020
  (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
  Rapporteur voor advies (*): Patrizia Toia

  29.9.2021

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: