Stanovisko - ITRE_AD(2021)692744Stanovisko
ITRE_AD(2021)692744

  STANOVISKO
  Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
  pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020
  (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*): Patrizia Toia

  29.9.2021

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: