Τροπολογίες - ITRE_AM(2012)496524Τροπολογίες
ITRE_AM(2012)496524

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
28 - 170
Σχέδιο έκθεσης
Giles Chichester
(PE491.251v01-00)
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη στήριξη της Ένωσης για τα προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό
πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία
Πρόταση κανονισμού
(COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE))

4.10.2012

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: