Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ITRE_AM(2012)496524Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ITRE_AM(2012)496524

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
28 - 170
Návrh správy
Giles Chichester
(PE491.251v01-00)
o návrhu nariadenia Rady o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku
Návrh nariadenia
(COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE))

4.10.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: