Τροπολογίες - ITRE_AM(2017)602917Τροπολογίες
ITRE_AM(2017)602917

Σχέδιο έκθεσης
Soledad Cabezón Ruiz
(PE600.940v01-00)
σχετικά με την αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο
(2016/2147(INI))

4.4.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: