Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ITRE_AM(2017)602917Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ITRE_AM(2017)602917

Návrh správy
Soledad Cabezón Ruiz
(PE600.940v01-00)
Hodnotenie vykonávania programu Horizont 2020 so zreteľom na jeho predbežné hodnotenie a návrh deviateho rámcového programu
(2016/2147(INI))

4.4.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: