Τροπολογίες - ITRE_AM(2017)602937Τροπολογίες
ITRE_AM(2017)602937

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
163 - 441
Σχέδιο έκθεσης
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Πρόταση κανονισμού
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

4.4.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: