Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ITRE_AM(2017)602937Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ITRE_AM(2017)602937

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
163 - 441
Návrh správy
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
Návrh nariadenia
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

4.4.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: