Изменения - ITRE_AM(2017)609627Изменения
ITRE_AM(2017)609627

  ИЗМЕНЕНИЯ
  311 - 651
  Проектодоклад
  Кришианис Каринш
  (PE597.758v01-00)
  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)
  Предложение за директива
  (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

  28.9.2017

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: