Muudatusettepanekud - ITRE_AM(2017)609627Muudatusettepanekud
ITRE_AM(2017)609627

  MUUDATUSETTEPANEKUD
  311-651
  Raporti projekt
  Krišjānis Kariņš
  (PE597.758v01-00)
  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)
  Ettepanek võtta vastu direktiiv
  (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

  28.9.2017

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: