Grozījumi - ITRE_AM(2017)609627Grozījumi
ITRE_AM(2017)609627

  GROZĪJUMI Nr.
  311 - 651
  Ziņojuma projekts
  Krišjānis Kariņš
  (PE597.758v01-00)
  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)
  Direktīvas priekšlikums
  (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

  28.9.2017

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: