Изменения - ITRE_AM(2017)610740Изменения
ITRE_AM(2017)610740

ИЗМЕНЕНИЯ
1117 - 1360
Проектодоклад
Кришианис Каринш
(PE597.757v01-00)
Вътрешен пазар на електроенергия (преработен текст)
Предложение за регламент
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: