Grozījumi - ITRE_AM(2017)610740Grozījumi
ITRE_AM(2017)610740

GROZĪJUMI Nr.
1117 - 1360
Ziņojuma projekts
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Elektroenerģijas iekšējais tirgus (pārstrādāta redakcija)
Regulas priekšlikums
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: