Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ITRE_AM(2017)610751Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ITRE_AM(2017)610751

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1361 - 1576
Návrh správy
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)
Návrh nariadenia
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: