Изменения - ITRE_AM(2017)610755Изменения
ITRE_AM(2017)610755

ИЗМЕНЕНИЕ
199 - 412
Проект на доклад
Мортен Хелвег Петерсен
(PE605.917v01-00)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен)
Предложение за регламент
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: