Grozījumi - ITRE_AM(2017)610755Grozījumi
ITRE_AM(2017)610755

GROZĪJUMI Nr.
199 - 412
Ziņojuma projekts
Morten Helveg Petersen
(PE605.917v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)
Regulas priekšlikums
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: