Amendamente - ITRE_AM(2017)610755Amendamente
ITRE_AM(2017)610755

AMENDAMENTELE
199 - 412
Proiect de raport
Morten Helveg Petersen
(PE605.917v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (reformare)
Propunere de regulament
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: