Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ITRE_AM(2017)610755Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ITRE_AM(2017)610755

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
199 - 412
Návrh správy
Morten Helveg Petersen
(PE605.917v01-00)
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie)
Návrh nariadenia
(COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0379(COD))

21.9.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: