Τροπολογίες - ITRE_AM(2018)627808Τροπολογίες
ITRE_AM(2018)627808

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
  79 - 365
  Σχέδιο έκθεσης
  Angelika Mlinar
  (PE625.457v01-00)
  Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
  Πρόταση κανονισμού
  (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))

  13.9.2018

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: