Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ITRE_AM(2018)627808Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ITRE_AM(2018)627808

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
  79 - 365
  Návrh správy
  Angelika Mlinar
  (PE625.457v01-00)
  Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 - 2027
  Návrh nariadenia
  (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD))

  13.9.2018

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: