Amendementen - ITRE_AM(2022)729882Amendementen
ITRE_AM(2022)729882

AMENDEMENTEN
511 - 705
Ontwerpverslag
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen betreft, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: