Poprawki - ITRE_AM(2022)729882Poprawki
ITRE_AM(2022)729882

POPRAWKI
511 - 705
Projekt sprawozdania
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającej dyrektywę Rady (UE) 2015/652
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: