Amendamente - ITRE_AM(2022)729882Amendamente
ITRE_AM(2022)729882

AMENDAMENTELE
511 - 705
Proiect de raport
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește promovarea energiei din surse regenerabile și de abrogare a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului
Propunere de directivă
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: