Ændringsforslag - ITRE_AM(2022)729929Ændringsforslag
ITRE_AM(2022)729929

ÆNDRINGSFORSLAG
957 - 1210
Udkast til betænkning
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF for så vidt angår fremme af energi fra vedvarende energikilder og om ophævelse af Rådets direktiv (EU) 2015/652
Forslag til direktiv
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: