Τροπολογίες - ITRE_AM(2022)729929Τροπολογίες
ITRE_AM(2022)729929

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
957 - 1210
Σχέδιο έκθεσης
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου
Πρόταση οδηγίας
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: