Muudatusettepanekud - ITRE_AM(2022)729929Muudatusettepanekud
ITRE_AM(2022)729929

MUUDATUSETTEPANEKUD
957-1210
Raporti projekt
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/70/EÜ seoses taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisega ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv (EL) 2015/652
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: