Pakeitimai - ITRE_AM(2022)729929Pakeitimai
ITRE_AM(2022)729929

PAKEITIMAI
957-1210
Pranešimo projektas
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB ir panaikinama Tarybos direktyva (ES) 2015/652
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: