Grozījumi - ITRE_AM(2022)729929Grozījumi
ITRE_AM(2022)729929

GROZĪJUMI Nr.
957 - 1210
Ziņojuma projekts
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atjaunīgo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK un atceļ Padomes Direktīvu (ES) 2015/652
Direktīvas priekšlikums
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: