Ändringsförslag - ITRE_AM(2022)729929Ändringsförslag
ITRE_AM(2022)729929

ÄNDRINGSFÖRSLAG
957 - 1210
Förslag till betänkande
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG vad gäller främjande av energi från förnybara energikällor och om upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652
Förslag till direktiv
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: