Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - ITRE_AM(2022)729930Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
ITRE_AM(2022)729930

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1211 - 1310
Návrh správy
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 98/70/ES, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných zdrojov, a ktorou sa zrušuje smernica Rady (EÚ) 2015/652
Návrh smernice
(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 - 2021/0218(COD))

17.3.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: