PDF 575kWORD 334k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

ITRE(2015)0223_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 23 февруари 2015 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 24 февруари 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 февруари 2015 г., 15.00–18.30 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Одобрение на протокола от заседанието от:

·           3-4 декември 2014 г.              PV – PE544.261v01-00

4.              Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Докладчик по становище:

Фредрик Федерлей (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Водеща:

ENVI  –

Анджей Гжиб (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Подпомагаща:

ITRE

 

·           Разглеждане на проектостановището

* * *

5.              По-добро законотворчество, презентация от Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права

ITRE/8/02674

* * *

6.              Възможности за „зелен“ растеж за МСП

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Докладчик:

Филип Де Бакер (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагаща:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Разглеждане на проектодоклада

* * *

От 17.30 до 18.30 ч.:

При закрити врата

7.              Заседание на координаторите

* * *

24 февруари 2015 г., 9.00–12.30 ч.

8.              Европейската стратегия за енергийна сигурност

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Докладчик:

Алгирдас Саударгас (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагаща:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Разглеждане на измененията

От 10.00 ч.:

*** Време за електронно гласуване ***

9.              Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Докладчик по становище:

Марек Юзеф Грубарчик (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Водеща:

AGRI*  –

Елизабет Кьострингер (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Подпомагаща:

ENVI*

Франсеск Гамбус (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Приемане на проектостановището

·           Краен срок за внасяне на измененията: 29 януари 2015 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

* * *

10.              Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Докладчик по становище:

Неоклис  Силикиотис (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Водеща:

REGI  –

Тамаш Дойч (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Подпомагаща:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Разглеждане на проектостановището

* * *

11.              Структуриран диалог: Европейски парламент–Европейска комисия, размяна на мнения с Гюнтер Йотингер, член на Комисията, отговарящ за въпросите на цифровата икономика и цифровото общество

ITRE/8/02675

* * *

12.              Размяна на мнения относно пакетът от мерки за инвестиционния план на Юнкер

ITRE/8/02775

* * *

24 февруари 2015 г., 15.00–18.30 ч.

13.              Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Докладчик по становище:

Йежи Бузек (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Водеща:

INTA  –

Бернд Ланге (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Подпомагаща:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Разглеждане на проектостановището

* * *

14.              Публично изслушване относно въздействието на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (TTIP) върху областите на политиката, които попадат в сферата на компетентност на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE)

ITRE/8/02673

* * *

15.              Разни въпроси

16.              Следващи заседания

·           23 март 2015 г., 15.00–18.30 ч.  (Брюксел)

·           24 март 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.  (Брюксел)

Правна информация - Политика за поверителност