PDF 183kWORD 57k

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

ITRE(2015)0223_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 23. februar 2015 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 23. februar 2015 kl. 15.00-18.30

1.              Vedtagelse af dagsorden

2.              Meddelelser fra formanden

3.              Godkendelse af protokollen fra mødet den:

·           3.-4. december 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Ordfører for udtalelse:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Kor.udv.:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Udtalelser:

ITRE

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

* * *

5.              Bedre lovgivning, præsentation ved Frans Timmermans, første næstformand i Kommissionen med ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder

ITRE/8/02674

* * *

6.              Grønne vækstmuligheder for SMV'er

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Ordfører:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Behandling af udkast til betænkning

* * *

Fra kl. 17.30 til 18.30:

For lukkede døre

7.              Koordinatormøde

* * *

Den 24. februar 2015 kl. 9.00-12.30

8.              Europæisk energisikkerhedsstrategi

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Ordfører:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Behandling af ændringsforslag

Fra kl. 10.00:

*** Elektronisk afstemning ***

9.              En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Ordfører for udtalelse:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Kor.udv.:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Udtalelser:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Vedtagelse af udkast til udtalelse

·           Frist for ændringsforslag: den 29. januar 2015 kl. 12.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

* * *

10.              Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Ordfører for udtalelse:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Kor.udv.:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Udtalelser:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

* * *

11.              Struktureret dialog mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, drøftelse med Günther Oettinger, kommissær for den digital økonomi og det digitale samfund

ITRE/8/02675

* * *

12.              Junckers investeringspakke, drøftelse

ITRE/8/02775

* * *

Den 24. februar 2015 kl. 15.00-18.30

13.              Henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Ordfører for udtalelse:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Kor.udv.:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Udtalelser:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Behandling af udkast til udtalelse

* * *

14.              Offentlig høring om TTIP's indvirkning på ITRE-udvalgets politikområder

ITRE/8/02673

* * *

15.              Diverse sager

16.              Næste møder

·           den 23. marts 2015 kl. 15.00-18.30  (Bruxelles)

·           den 24. marts 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30  (Bruxelles)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik