PDF 415kWORD 252k

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

ITRE(2015)0223_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 23. veebruar 2015 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 24. veebruar 2015 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

23. veebruar 2015 kell 15.00–18.30

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

3.              Koosoleku protokolli kinnitamine:

·           3.–4. detsember 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramine

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Arvamuse koostaja:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Vastutav:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Arvamus(ed):

ITRE

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine

* * *

5.              Parema õigusloome, institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta eest vastutava esimese asepresidendi Frans Timmermansi ettekanne parema õigusloome teemal

ITRE/8/02674

* * *

6.              VKEde säästva kasvu võimalused

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Raportöör:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamus(ed):

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Raporti projekti läbivaatamine

* * *

Kell 17.30–18.30

Kinnine koosolek

7.              Koordinaatorite koosolek

* * *

24. veebruar 2015 kell 9.00–12.30

8.              Euroopa energiajulgeoleku strateegia

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Raportöör:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamus(ed):

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Muudatusettepanekute läbivaatamine

Kell 10.00

*** Elektrooniline hääletus ***

9.              ELi uus metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Arvamuse koostaja:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Vastutav:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Arvamus(ed):

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Arvamuse projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 29. jaanuar 2015 kell 12.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

* * *

10.              Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu: majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Arvamuse koostaja:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Vastutav:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Arvamus(ed):

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine

* * *

11.              Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheline struktureeritud dialoog, arvamuste vahetus digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku Günther Oettingeriga

ITRE/8/02675

* * *

12.              Junckeri investeerimiskava pakett, arvamuste vahetus

ITRE/8/02775

* * *

24. veebruar 2015 kell 15.00–18.30

13.              Soovitused Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Vastutav:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Arvamus(ed):

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine

* * *

14.              Avalik kuulamine teemal "Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) mõju ITRE-komisjoni poliitikavaldkondadele"

ITRE/8/02673

* * *

15.              Muud küsimused

16.              Järgmised koosolekud

·           23. märts 2015 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

·           24. märts 2015 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika