PDF 489kWORD 252k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

ITRE(2015)0223_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2015 m. vasario 23 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2015 m. vasario 24 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2015 m. vasario 23 d. 15.00–18.30 val.

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininko pranešimai

3.              Posėdžio protokolo tvirtinimas:

·           2014 m. gruodžio 3–4 d.              PV – PE544.261v01-00

4.              Tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimas

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Nuomonės referentas:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Atsakingas komitetas:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

* * *

5.              Geresnis reglamentavimas. Pirmojo pirmininko pavaduotojo, atsakingo už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją, Franso Timmermanso pranešimas

ITRE/8/02674

* * *

6.              Ekologiškai tvaraus augimo galimybės MVĮ

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Pranešėjas:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Pranešimo projekto svarstymas

* * *

Nuo 17.30 iki 18.30 val.:

Uždaras

7.              Koordinatorių posėdis

* * *

2015 m. vasario 24 d. 9.00–12.30 val.

8.              Europos energetinio saugumo strategija

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Pranešėjas:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Pakeitimų svarstymas

Nuo 10.00 val.:

*** Elektroninis balsavimas ***

9.              Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Nuomonės referentas:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Atsakingas komitetas:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Nuomonės projekto priėmimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2015 m. sausio 29 d. 12.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

* * *

10.              Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą. Skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Sąjungoje

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Nuomonės referentas:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Atsakingas komitetas:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

* * *

11.              Struktūrinis Europos Parlamento ir Europos Komisijos dialogas. Keitimasis nuomonėmis su Komisijos nariu Güntheriu Oettingeriu, atsakingu už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus

ITRE/8/02675

* * *

12.              Keitimasis nuomonėmis dėl J.-C. Junkerio investicijų plano dokumentų rinkinio

ITRE/8/02775

* * *

2015 m. vasario 24 d. 15.00–18.30 val.

13.              Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų, susijusių su Transatlantinės prekybos ir investicijų partneryste (angl. TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Nuomonės referentas:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Atsakingas komitetas:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Nuomonės projekto svarstymas

* * *

14.              Viešasis klausymas tema „Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės poveikis politikos sritims, už kurias atsakingas ITRE komitetas“

ITRE/8/02673

* * *

15.              Kiti klausimai

16.              Kiti posėdžiai

·           2015 m. kovo 23 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

·           2015 m. kovo 24 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika