PDF 570kWORD 58k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

ITRE(2015)0223_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2015. gada 23. februārī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2015. gada 24. februārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

2015. gada 23. februārī plkst. 15.00–18.30

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītāja paziņojumi

3.              Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika

·           2014. gada 3.–4. decembrī              PV – PE544.261v01-00

4.              Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Atzinumu sagatavotājs:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Atbildīgā komiteja:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Atzinumi:

ITRE

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

* * *

5.              Komisijas priekšsēdētāja pirmā vietnieka un labāka regulējuma, iestāžu attiecību, tiesiskuma un Pamattiesību hartas komisāra Frans Timmermans uzstāšanās par tematu "Labāks regulējums"

ITRE/8/02674

* * *

6.              Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Referents:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Ziņojuma projekta izskatīšana

* * *

Plkst. 17.30–18.30

Aiz slēgtām durvīm

7.              Koordinatoru sanāksme

* * *

2015. gada 24. februārī plkst. 9.00–12.30

8.              Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Referents:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Grozījumu izskatīšana

Plkst. 10.00

*** Elektroniskā balsošana ***

9.              Jauna ES meža stratēģija - mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Atzinumu sagatavotājs:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Atbildīgā komiteja:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Atzinumi:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Atzinuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 29. janvārī plkst. 12.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

* * *

10.              Ieguldījums nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Atzinumu sagatavotājs:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Atbildīgā komiteja:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Atzinumi:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

* * *

11.              Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas strukturētais dialogs — viedokļu apmaiņa ar digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāru Günther Oettinger

ITRE/8/02675

* * *

12.              Viedokļu apmaiņa par J. C. Juncker Investīciju plāna paketi

ITRE/8/02775

* * *

2015. gada 24. februārī plkst. 15.00–18.30

13.              Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Atzinumu sagatavotājs:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Atbildīgā komiteja:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Atzinumi:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana

* * *

14.              Atklāta uzklausīšana par tematu "TTIP ietekme uz ITRE komitejas kompetencē esošajām politikas jomām"

ITRE/8/02673

* * *

15.              Dažādi jautājumi

16.              Nākamās sanāksmes

·           2015. gada 23. martā plkst. 15.00–18.30  (Briselē)

·           2015. gada 24. martā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30  (Briselē)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika