PDF 180kWORD 57k

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

ITRE(2015)0223_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 23 februari 2015, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 24 februari 2015, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 februari 2015, 15.00 - 18.30 uur

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

·           3-4 december 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Het beperken van de uitstoot van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote verbrandingsinstallaties

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Rapporteur voor advies:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Ten principale:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Adviezen:

ITRE

 

·           Behandeling ontwerpadvies

* * *

5.              Betere regelgeving, presentatie door Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter voor een betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten

ITRE/8/02674

* * *

6.              Groene groeimogelijkheden voor kmo´s

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Rapporteur:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Ten principale:

ITRE

 

 

Adviezen:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Behandeling ontwerpverslag

* * *

Van 17.30 tot 18.30 uur:

Met gesloten deuren

7.              Coördinatorenvergadering

* * *

24 februari 2015, 9.00 - 12.30 uur

8.              Europese strategie voor energiezekerheid

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Rapporteur:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Ten principale:

ITRE

 

 

Adviezen:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Behandeling amendementen

Vanaf 10.00 uur:

*** Elektronische stemming ***

9.              Een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Rapporteur voor advies:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Ten principale:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Adviezen:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Goedkeuring ontwerpadvies

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2015, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

* * *

10.              Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Rapporteur voor advies:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Ten principale:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Adviezen:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Behandeling ontwerpadvies

* * *

11.              Gestructureerde dialoog Europees Parlement - Europese Commissie, gedachtewisseling met Günther Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij

ITRE/8/02675

* * *

12.              Investeringsplanpakket van Juncker, gedachtewisseling

ITRE/8/02775

* * *

24 februari 2015, 15.00 - 18.30 uur

13.              Aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Rapporteur voor advies:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Ten principale:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Adviezen:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Behandeling ontwerpadvies

* * *

14.              Openbare hoorzitting over de impact van het TTIP op ITRE-beleidsterreinen

ITRE/8/02673

* * *

15.              Rondvraag

16.              Volgende vergaderingen

·           23 maart 2015, 15.00 - 18.30 uur  (Brussel)

·           24 maart 2015, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur  (Brussel)

Juridische mededeling - Privacybeleid