PDF 499kWORD 58k

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

ITRE(2015)0223_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 23 lutego 2015 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 24 lutego 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 lutego 2015 r., w godz. 15.00 – 18.30

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącego

3.              Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia:

·           3-4 grudnia 2014 r.              PV – PE544.261v01-00

4.              Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Przedm. właśc.:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Opiniodawcza:

ITRE

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

* * *

5.              Lepsze stanowienie prawa – wystąpienie Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji i komisarza do spraw lepszego stanowienie prawa, stosunków międzyinstytucjonalnych, praworządności i Karty praw podstawowych

ITRE/8/02674

* * *

6.              Możliwości MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Sprawozdawca:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           Rozpatrzenie projektu sprawozdania

* * *

W godz. 17.30 – 18.30:

Przy drzwiach zamkniętych

7.              Posiedzenie koordynatorów

* * *

24 lutego 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30

8.              Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Sprawozdawca:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           Rozpatrzenie poprawek

Od godz. 10.00:

*** Głosowanie elektroniczne ***

9.              Nowa strategia leśna UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Przedm. właśc.:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Opiniodawcza:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           Przyjęcie projektu opinii

·           Termin składania poprawek: 29 stycznia 2015 r., godz. 12.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

* * *

10.              Inwestycje na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego - dążenie do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Przedm. właśc.:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Opiniodawcza:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

* * *

11.              Zorganizowany dialog między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską – wymiana poglądów z komisarzem do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Güntherem Oettingerem

ITRE/8/02675

* * *

12.              Wymiana poglądów na temat planu inwestycyjnego (tzw. pakietu Junckera)

ITRE/8/02775

* * *

24 lutego 2015 r., w godz. 15.00 – 18.30

13.              Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Przedm. właśc.:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Opiniodawcza:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           Rozpatrzenie projektu opinii

* * *

14.              Wysłuchanie publiczne nt. wpływu transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) na obszary polityki podlegające kompetencji komisji ITRE

ITRE/8/02673

* * *

15.              Sprawy różne

16.              Następne posiedzenia

·           23 marca 2015 r., w godz. 15.00 – 18.30  (Bruksela)

·           24 marca 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30  (Bruksela)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności