PDF 281kWORD 58k

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

ITRE(2015)0223_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 23. februára 2015 od 15.00 do 18.30 h

utorok 24. februára 2015 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

23. februára 2015 od 15.00 do 18.30 h

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedajúceho

3.              Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:

·           3. – 4. decembra 2014              PV – PE544.261v01-00

4.              Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

ITRE/8/00321

***I              2013/0442(COD)              COM(2013)0919 – C7-0003/2014

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Fredrick Federley (ALDE)

PA – PE546.728v01-00

Gestorský výbor:

ENVI  –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE546.891v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

* * *

5.              Lepšia právna regulácia, prezentácia Fransa Timmermansa, prvého podpredsedu zodpovedného za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv

ITRE/8/02674

* * *

6.              Možnosti ekologického rastu pre MSP

ITRE/8/02100

              2014/2209(INI)              COM(2014)0440

 

Spravodajca:

Philippe De Backer (ALDE)

PR – PE546.606v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG, EMPL, ENVI, REGI

 

·           preskúmanie návrhu správy

* * *

od 17.30 do 18.30 h:

Za zatvorenými dverami

7.              Schôdza koordinátorov

* * *

24. februára 2015 od 9.00 do 12.30 h

8.              Európska stratégia energetickej bezpečnosti

ITRE/8/01750

              2014/2153(INI)              COM(2014)0330

 

Spravodajca:

Algirdas Saudargas (PPE)

PR – PE541.614v01-00
AM – PE546.739v01-00
AM – PE549.091v01-00
AM – PE549.090v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, INTA, ENVI, IMCO

 

·           preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

od 10.00 h:

*** Elektronické hlasovanie ***

9.              Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva

ITRE/8/02178

              2014/2223(INI)              COM(2013)0659

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

PA – PE544.346v01-00
AM – PE546.740v02-00

Gestorský výbor:

AGRI*  –

Elisabeth Köstinger (PPE)

PR – PE544.341v01-00
AM – PE546.840v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI*

Francesc Gambús (PPE)

PA – PE544.461v01-00
AM – PE546.845v02-00

 

ITRE

 

 

 

·           prijatie návrhu stanoviska

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 29. januára 2015, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

* * *

10.              Investície pre rast a zamestnanosť: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii

ITRE/8/02309

              2014/2245(INI)              COM(2014)0473

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

PA – PE546.676v01-00

Gestorský výbor:

REGI  –

Tamás Deutsch (PPE)

PR – PE546.892v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, FEMM

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

* * *

11.              Štruktúrovaný dialóg medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, výmena názorov s komisárom pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Güntherom Oettingerom

ITRE/8/02675

* * *

12.              Junkerov investičný plán, výmena názorov

ITRE/8/02775

* * *

24. februára 2015 od 15.00 do 18.30 h

13.              Odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

ITRE/8/02367

              2014/2228(INI)             

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE546.749v02-00

Gestorský výbor:

INTA  –

Bernd Lange (S&D)

PR – PE549.135v01-00
DT – PE546.593v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, LIBE, AFCO

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska

* * *

14.              Verejné vypočutie na tému Vplyv TTIP na vytváranie politík výboru ITRE

ITRE/8/02673

* * *

15.              Rôzne otázky

16.              Nasledujúce schôdze

·           23. marca 2015 od 15.00 do 18.30 h  (Brusel)

·           24. marca 2015 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h  (Brusel)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia