PDF 549kWORD 1290k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 

ITRE(2018)0221_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 21 февруари 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Четвъртък, 22 февруари 2018 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

21 февруари 2018 г., 9.00–12.30 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Одобрение на протоколите от заседанията:

·           11 януари 2018 г.              PV – PE616.852v01-00

* * *

4.              Свободното движение на нелични данни в рамките на Европейския съюз

ITRE/8/11035

***I              2017/0228(COD)              COM(2017)0495 – C8-0312/2017

 

Докладчик по становище:

Зджислав Краснодембски (ECR)

PA – PE613.537v01-00

Водеща:

IMCO  –

Анна Мария Кораца Билд (PPE)

 

Подпомагащи:

ITRE, JURI, LIBE

·           Разглеждане на проекта на становище

5.              Създаване на рамка за скрининг на преките чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

ITRE/8/11013

***I              2017/0224(COD)              COM(2017)0487 – C8-0309/2017

 

Докладчик по становище:

Райнхард Бютикофер (Verts/ALE)

PA – PE615.451v01-00

Водеща:

INTA*  –

Франк Пруст (PPE)

 

Подпомагащи:

AFET, ECON, ITRE*, JURI, LIBE

·           Разглеждане на проекта на становище

* * *

От 10.00 ч.:

*** Време за електронно гласуване ***

6.              Енергийни характеристики на сградите

ITRE/8/08698

***I              2016/0381(COD)              COM(2016)0765 – C8-0499/2016

 

Докладчик:

Бенд Бендсен (PPE)

 

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

ENVI  –

Анели Ятенмяки (ALDE)

AD – PE603.103v04-00
AM – PE606.194v01-00
AM – PE606.184v01-00

·           Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

7.              Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

ITRE/8/11656

              2017/2990(DEA)              C(2017)07834

 

 

 

RE – PE616.910v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

·           Приемане на предложение за резолюция, с което се повдигат възражения срещу делегирания акт в съответствие с член 105

8.              Промишлена политика

ITRE/8/12184

              2018/2567(RSP)             

 

Докладчик:

Йежи Бузек (PPE)

 

Водеща:

ITRE

 

 

·           Приемане на въпрос с искане за устен отговор

9.              Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

ITRE/8/10167

***I              2017/0125(COD)              COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Докладчик:

Франсоаз Гростет (PPE)

PR – PE608.022v01-00
AM – PE608.023v01-00
AM – PE615.351v01-00

Водеща:

ITRE*

 

 

Подпомагащи:

AFET*  –

Йоан Мирча Пашку (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG*  –

Естебан Гонсалес Понс (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO  –

Анелен Ван Босойт (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·           Приемане на проекта на доклад

·           Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

·           Краен срок за внасяне на измененията: 30 ноември 2017 г., 12.00 ч.

10.              Вътрешен пазар на електроенергия [преработен текст]

ITRE/8/08718

***I              2016/0379(COD)              COM(2016)0861 – C8-0492/2016

 

Докладчик:

Кришианис Каринш (PPE)

PR – PE597.757v01-00
AM – PE610.740v01-00
AM – PE609.623v01-00
AM – PE609.624v01-00
AM – PE609.625v01-00
AM – PE610.751v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

ECON  –

Решение: без становище

 

 

ENVI  –

Иво Белет (PPE)

AD – PE609.648v05-00
AM – PE612.144v01-00
AM – PE610.826v01-00

 

IMCO  –

Решение: без становище

 

 

JURI  –

Иржи Мащалка (GUE/NGL)

 

·           Приемане на проекта на доклад

·           Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

·           Краен срок за внасяне на измененията: 15 септември 2017 г., 12.00 ч.

11.              Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия [преработен текст]

ITRE/8/08686

***I              2016/0380(COD)              COM(2016)0864 – C8-0495/2016

 

Докладчик:

Кришианис Каринш (PPE)

PR – PE597.758v01-00
AM – PE610.807v02-00
AM – PE609.628v02-00
AM – PE609.626v03-00
AM – PE609.627v04-00
AM – PE610.738v02-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

BUDG –

Решение: без становище

 

 

ECON –

Решение: без становище

 

 

ENVI –

Павел Поц (S&D)

AD – PE604.859v03-00
AM – PE607.825v02-00

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

JURI –

Иржи Мащалка (GUE/NGL)

 

·           Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

·           Приемане на проекта на доклад

·           Краен срок за внасяне на измененията: 15 септември 2017 г., 12.00 ч.

12.              Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор

ITRE/8/08692

***I              2016/0377(COD)              COM(2016)0862 – C8-0493/2016

 

Докладчик:

Флавио Дзанонато (S&D)

PR – PE606.138v01-00
AM – PE609.622v01-00
AM – PE610.658v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

ECON –

Решение: без становище

 

 

ENVI –

Решение: без становище

 

 

IMCO –

Решение: без становище

 

·           Приемане на проекта на доклад

·           Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

·           Краен срок за внасяне на измененията: 13 септември 2017 г., 12.00 ч.

13.              Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст)

ITRE/8/08681

***I              2016/0378(COD)              COM(2016)0863 – C8-0494/2016

 

Докладчик:

Мортен Хелвег Петерсен (ALDE)

PR – PE605.917v01-00
AM – PE610.755v01-00
AM – PE609.611v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

BUDG –

Йенс Гайер (S&D)

AD – PE605.971v02-00
AM – PE607.906v01-00

 

ECON –

Решение: без становище

 

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

JURI –

Иржи Мащалка (GUE/NGL)

 

·           Приемане на проекта на доклад

·           Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

·           Краен срок за внасяне на измененията: 14 септември 2017 г., 12.00 ч.

14.              Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)

ITRE/8/11549

              2017/2254(INI)              COM(2017)0339

 

Докладчик по становище:

Лийве Вийринк (ALDE)

PA – PE613.604v01-00
AM – PE616.665v01-00

Водеща:

ENVI –

Карин Каденбах (S&D)

PR – PE613.613v01-00

Подпомагащи:

ITRE

 

 

 

AGRI –

Мат Карти (GUE/NGL)

PA – PE615.417v01-00

·           Приемане на проекта на становище

·           Краен срок за внасяне на измененията: 16 януари 2018 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

* * *

21 февруари 2018 г., 14.30–18.30 ч.

15.              Публично изслушване на тема „Структура на пазара на газпреразглеждане на Директива 2009/73/ЕО“

ITRE/8/12213

* * *

От 17.00 ч.

При закрити врати

16.              Заседание на координаторите

* * *

22 февруари 2018 г., 9.00–12.30 ч.

17.              Семинар „Национални стратегии за възобновяемите енергийни източници: енергийна ефективност, обновяване на сгради и собствено потребление"

ITRE/8/12214

18.              Общи правила за вътрешния пазар на природен газ

ITRE/8/11613

***I              2017/0294(COD)              COM(2017)0660 – C8-0394/2017

 

Докладчик:

Йежи Бузек (PPE)

PR – PE615.314v01-00
AM – PE616.573v02-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

ECON, ENVI, IMCO

·           Разглеждане на измененията

·           Краен срок за внасяне на измененията: 16 януари 2018 г., 12.00 ч.

19.              Технологиите на споделената счетоводна книга и блок веригите: изграждане на доверие чрез премахване на посредничеството

ITRE/8/10454

              2017/2772(RSP)             

 

Докладчик:

Ева Каили (S&D)

RE – PE616.877v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

·           Разглеждане на предложението за резолюция

20.              Информация за резултатите от командировката на комисията ITRE в Чили (18 – 20 декември 2017 г.)

ITRE/8/12215

21.              Обратна информация относно текущите преговори (Европейски кодекс за електронни съобщения/дел Кастильо)

ITRE/8/11329

22.              Разни въпроси

23.              Следващи заседания

·           21 март 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

·           22 март 2018 г., 9.00–12.30 ч.

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност